PhD grant

PhD position in ICCUB, University of Barcelona

Deadline: 07.12.2018      CLOSED 
Quantity: 1
Contact email: jportell@icc.ub.edu

 
Description

CAT

L'Institut de Ciències del Cosmos de la UB (ICCUB) ha entrat recentment a la Col·laboració Virgo, el projecte per observar ones gravitacionals mitjançant un gran instrument interferomètric situat prop de Pisa (Itàlia).

Virgo genera grans volums de dades (aprox. 1PB durant la propera campanya observacional prevista pel 2019, incrementant-se contínuament en futures campanyes). Per processar-ho calen complexes algoritmes que necessiten la infraestructura distribuïda GRID Europea, seguint un model semblant a l'usat per l'Accelerador de Partícules LHC del CERN.

Un dels compromisos de l'ICCUB amb Virgo és la revisió del model computacional: com es gestionen les dades (enregistrament, transferència als diversos centres de càlcul, emmagatzemament i accés), com es processen (interfícies entre programadors/científics i infraestructures de càlcul), gestió de treballs i tasques, etc.

L'ICCUB ofereix una beca predoctoral per realitzar la tesi en aquestes tasques, contribuint així a un processament més eficient de les dades d'un dels majors projectes científics de la nostra era.

Les tasques a realitzar inclouran l'anàlisi del model computacional actual i la definició del nou model, l'adaptació d'infraestructures de computació (com p.ex. DIRAC) a Virgo, la definició i eventual implementació d'interfícies de dades i tasques amb el projecte LIGO d'Estats Units, etc.


Incorporació: Gener 2019.

Localitat: Barcelona (vora Palau Reial)

Jornada laboral: Completa

Requisits: Coneixements de programació en Python, C, Java, Matlab.

Coneixements de sistemes distribuïts de computació (tipus Grid Computing).

Es valoraran coneixements o experiència amb Workflow Management Systems com p.ex. DIRAC o similars, així com sistemes de High-Throughput Computing com p.ex. HTCondor.

Entorns de desenvolupament col·laboratiu (GIT o SVN).

Bon nivell d'anglès (llegit, escrit i conversa).

Capacitat de treball en equip.

Disponibilitat per viatjar (esporàdicament).

L'ICCUB està preocupat sobra la poca representació de les dones i les minories en àrees STEM, així doncs, encoratgem a les dones i a les minories a sol·licitar el lloc de treball.

ENG

The Institute of Cosmos Sciences (ICCUB) has recently joined the Virgo Collaboration, the project to observe gravitational waves through a large interferometric instrument located near Pisa (Italy).

Complex algorithms are needed in order to process the large volumes of data Virgo generates (approx. 1PB during the next 2019 observational campaign, and continually increasing in future campaigns). This processing require the European GRID distributed infrastructure, using a similar model to the one used by the CERNLHC Particle Accelerator.

One of the commitments of the ICCUB with Virgo is the revision of the computational model: to manage the data (recording, transfer to the various calculation centers, storage and access), the processing (interfaces between programmers/scientists and calculation infrastructures), management of work and tasks, etc.

The ICCUB offers a predoctoral scholarship to carry out the thesis in these tasks, thus contributing to a more efficient data processing of one of the greatest scientific projects of our era.

The tasks to be carried out include the analysis of the current computational model and the definition of the new model; the adaptation of computing infrastructures (suchas DIRAC) to Virgo; the definition and possible implementation of data interfaces and tasks with the United States LIGO project, among others.

Location:Barcelona (near Palau Reial)

Working day: Full

Requirements:

Knowledge of programming in Python, C, Java, Matlab.

Knowledge of distributed computing systems (Grid Computing type).

Knowledge or experience with Workflow Management Systems will be valued, eg. DIRAC orsimilar, as well as High-Throughput Computing systems such as HTCondor.

Collaborative Development Environments (GIT or SVN).

Good level of English (read, write and speak).

Ability to work as a team.

Availability to travel (sporadically).


The ICCUB is concerned about the under representation of women and minorities in the fields of sciences of the cosmos, and therefore strongly encourages women and underrepresented minorities to apply.