Inscripció

Preinscripció

Curs 2017-18: preinscripció oberta

La preinscripció pel curs acadèmic 2017-2018 està oberta. Els solicitants hauran de proporcionar l'expedient acadèmic i el currículum vitae. Opcionalment poden proporcionar cartes de referència confidencials.
No cal tenir aprovades totes les assignatures que donen lloc a un títol de graduat, diplomat, llicenciat o enginyer abans de formalitzar la preinscripció, tot i que sí que és necessari per tal de poder formalitzar la matrícula en el Màster.
La llista de possibles tutors (futurs directors de tesi, si s'escau) es pot trobar a la pàgina web de l'ICC.

Matrícula

Curs 2017-18: 18-22 de setembre

La matrícula oficial dels alumnes admesos es realitza telemàticament, un cop s'ha fet arribar la documentació pertinent a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Física (postgrau.fisica@ub.edu). La informació detallada sobre el procés de matrícula pel curs 2016-17 apareixerà a la web de la Facultat de Física. Hi ha tres períodes de matrícula: juliol, setembre i febrer (només pel semestre de primavera).