Admissions

Requisits d'admissió

Per a ser admès, l'estudiant ha d'estar en possessió del títol de llicenciat o graduat (equivalent a un mínim de 180-240 ECTS) expedit per una universitat en el moment de formalitzar la inscripció al màster. El grau pot ser en el camp de ciències o enginyeria.

Els estudiants estrangers que no tinguin homologat el seu títol hauran de seguir els passos indicats aquí i presentar la documentació llistada aquí.

Número de places

S'ofereixen un número total de 25 places. La Comissió de Coordinació del Màster determinarà els alumnes que poden matricular-se seguint, sempre que sigui possible, criteris d'equitat entre les dues especialitats. L'admissió d'estudiants pre-incrits serà exclusivament en funció de l'expedient acadèmic i del seu perfil, així com dels coneixements previs de les assignatures del màster.

La resolució de la Comissió de Coordinació del Màster es comunicarà personalment, per correu electrònic, a cadascun dels candidats acceptats.