Tesi de Màster

De què tracta?

És una introducció a la investigació, i consisteix en:

  • Entendre/reproduir/comprovar resultats de la literatura científica, o

  • Fer un càlcul/anàlisi/disseny original.

Aquest pot ser utilitzat com el primer treball que porti a una tesi doctoral. En aquest cas és convenient (tot i que no necessari) que el tutor de la tesi de Màster coincideixi amb el futur tutor del doctorat.

Alguns exemples de projectes de Tesis de Màster d'anys anteriors es troben aquí.

Fent clic als enllaços de les especialitats corresponents mostrats a continuació, es poden trobar propostes pel projecte de la Tesi de Màster: 

Tutor

Cada estudiant ha de tenir un Tutor. El Tutor:

  • Ha de ser membre permanent de l'Institut de Ciències del Cosmos (ICC),

  • Proporciona assessorament general sobre el programa del màster.

Director

El Director de la Tesi de Màster:

  • Ha de ser un investigador amb experiència, no necessàriament de l'ICC,

  • Si fos un membre permanent de l'ICC, podria ser també el/la Tutor/a de l'estudiant.

  • S'encarrega de la supervisió de la Tesi de Màster.

Avaluació

L'avaluació de la Tesi de Màster es porta a terme per un comitè compost per un President, un Secretari i el Tutor. El Tutor pot ser reemplaçat pel Director amb l'aprovació del comitè de coordinació del màster. 

L'avaluació es basa en:

  • La claretat d'una exposició pública del treball (20’)

  • L'habilitat de respondre les preguntes realitzades pel comitè (10’)

  • La qualitat cientìfica de la versió escrita del treball (20-30 pàginas)

L'exposició pública pot ser realitzada en català, castellà o anglès. L'ús de l'anglès serà valorat positivament pel comitè avaluador. 

La versió escrita ha de ser lliurada a cada membre del comitè com a mínim tres dies abans de la data d'exposició, i una versió en pdf del treball ha de ser enviada per correu electrònic al coordinador, Joan Soto, amb el mateix marge de temps.

Hi ha una convocatòria per a les exposicions a principis de febrer pels estudiants que matriculen el TFM al semestre de tardor, i una convocatòria a principis de juny per aquells que matriculen en TFM al semestre de primavera. Els estudiants que suspenguin l'exposició, tenen una segona convocatòria, anomenada convocatoria de reavaluació. La reavaluació pel semestre de tardor coincideix amb la primera convocatòria del semestre de primavera i la reavaluació del semestre de primavera té lloc a principis de setembre. Els estudiants poden presentar la seva exposició directament en la seva convocatòria de reavaluació, però en aquest cas no tindran una segona oportunitat.