Objectius

Formació especialitzada

Donar a l'estudiant una formació acadèmica avançada dins dels àmbits de l'astrofísica, les ciències de l'espai, la física atòmica, nuclear i de partícules, la gravitació i la cosmologia per mitjà de:

 • l'estudi dels continguts d'una selecció de les assignatures que componen l'oferta,
 • l'adquisició de la metodologia de treball necessària per a la dedicació a la recerca i per a realitzar una Tesi Doctoral en l'àmbit esmentat a través de la realització d'un o més treballs de recerca,
 • l'adquisició d'habilitats per a realitzar presentacions de caràcter científic i
 • l'adquisició de competències, habilitats i destreses per a incorporar-se a un grup de recerca i realitzar els estudis de doctorat o eventualment incorporar-se a empreses que efectuin desenvolupaments relacionats amb la recerca en els àmbits esmentats.

Formació transversal

Les competències de caire general que l'estudiant haurà d'assolir són:

Instrumentals

 • capacitat d'anàlisi i de síntesi
 • coneixement d'anglès
 • coneixements d'informàtica
 • capacitat de resolució de problemes

Personals

 • raonament crític
 • capacitat de treball en equip
 • creativitat

Sistèmiques

 • capacitat d'aprendre autònomament
 • capacitat d'adaptar-se a noves situacions.